Ålands Energi och Sjöfartstekniska förening r.f

 (ÅESF r.f) 

Under 1930-talet började antalet ångdrivna fartyg märkbart öka också på Åland, och därmed växte en helt ny yrkesgrupp, "maskinister", fram.
Dessa ansågs i början som ett nödvändigt ont, dels av däcksbefälet, som av tradition hade odelad makt ombord, men också av redarna, som här fick en ny grupp på lönelistan. Därför hade maskinisterna svårt att hävda sig, varför tanken på att bilda en egen intresseförening sakta växte fram.
Sådana föreningar fanns redan på flera andra håll, bl.a. i Helsingfors, dit också en del av de åländska maskinisterna hade sökt sig.
Men eftersom all fackföreningsverksamhet var impopulär på Åland i allmänhet, och hos redarna i synnerhet gick det trögt att komma igång, och beslutet drog ut på tiden.
Först då rektorn för "Maskintekniska avdelningen vid Sjöfartsläroverket" ingenjör Einar Sjöholm tog initiativet, kom ärendet igång på allvar, och den 23 april 1942 hölls så ett möte för bildande av "Ålands maskinmästartförening".
Till stadgekommitté utsågs då följande personer:

 Ordförande Thor Österlund
 Sekreterare Eli Bergendahl
 Medlem l. Söderlund, H. Holmström

 

23.10.1942 Ålands Maskinmästarförenings konstituerande möte.

Ordförande Thor Österlund
 Vice ordf.
 H. Holmström
 Sekr./Kassör Eli Bergendahl
 Uppbördsman Holger Nordström
 Medlem E. Eriksson, V. Kalm
 Revisorer T. Mansen, A. Lleman
 Revisor suppl. S. Gustavsso

 

24.02. 1943 Årsmöte

Ordförande Thor Österlund
 Vice ordf.
 Olof Hjärne
 Sekreterare Eli Bergendahl
 Kassör Holger Holmström
 Medlem R. Rickhards, E. Eriksson
 Revisorer T. Mansen, A. Leman
 Revisor suppl.
 S. Gustavsson


Så var föreningen igång på allvar och har verkat i stort sett enligt samma mönster fram till idag, visserligen har namnet ändrats två gånger, först till "Ålands Maskinbefälsförening" och 1995 till sitt nuvarande namn "Ålands Energi och Sjöfartstekniska förening r.f.".
Medlemsantalet har under åren varierat, men vuxit stadigt och var vid årsskiftet 2006-2007, ca.390 pers, fördelade på såväl sjö- som landanställda, och är därmed den 5:e största av Maskinbefälsförbundets 30 medlemsföreningar.