Stadgar


ÅLANDS ENERGI OCH SJÖFARTSTEKNISKA FÖRENING ÅESF r.f.

1§ Namn och hemort.

Föreningens namn är Ålands Energi och Sjöfartstekniska Förening ÅESF r.f. och dess hemort är Mariehamn.
Föreningen tillhör såsom medlem i Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinbefälsförbund r.f. som i dessa stadgar kallas förbundet, och är skyldig att följa dessa stadgar.

2§ Föreningens ändamål.

Föreningens ändamål är att på sin hemort och nära omgivning sammanföra personer som innehar tekniska uppgifter inom sjöfart, industri och energiverk i en nära sammanverkan med varandra i syfte att höja deras samhälleliga status och yrkesskicklighet samt att främja deras sociala, ekonomiska och fackliga intressen.
För att uppnå sitt syfte anordnar föreningen tillsamman med förbundet kurser, föredrags- och utbildningstillfällen samt som stöd för verksamheten kan lotterier anordnas.
Vid behov anskaffar föreningen vederbörligt tillstånd för sin verksamhet. 

3§ Möte och protokollspråk, samt partiståndpunkt.

1. Föreningens mötes och protokollspråk är svenska.
2. I politiskt avseende är föreningen fullständigt neutral.

4§ Anslutning och uteslutning ur föreningen.

1. Till medlem i föreningen kan antagas varje välfrejdad finsk medborgare, verksam inom sjöfart, industri eller energiproduktion samt den offentliga sektorn som har teknisk utbildning och, där lagen kräver, behörighetsbrev som utfärdats av vederbörande myndighet och som godkännas av föreningens styrelse.
2. I specialfall kan styrelsen som medlem godkänna person eller utländsk medborgare med motsvarande utbildning.  
Styrelsen kan till föreningsmedlem anta s.k. passivmedlem, person som har maskinteknisk utbildning och som betalar medlemsavgift till annat förbund, men dock ej till sådant som tillhör samma centralorganisation som förbundet.
Passivmedlem kan inte uppställas som kandidat vid val av förbundsstyrelseordförande eller förbundsstyrelseledamot.
3. Person som önskar ansluta sig till medlem till föreningen, bör inlämna en egenhändigt undertecknad ansökningsblankett till föreningen.
4. Hederstiteln " föreningens Hedersmedlem " kan på föreningens möte på styrelsens förslag tilldela sådan person, som genom sin verksamhet visat speciellt intresse för föreningen eller dess medlemmar.
5. Föreningsmedlem, som tilldelats hedersmedlemskap och diplom, befrias från medlemsavgiften. Föreningen bör för personen erlägga stadgeenliga förbundsavgifter.
6. Medlem, som genom sin verksamhet skadar föreningens syftemål eller föreningens verksamhet, bryter mot bestämmelserna i dessa stadgar eller genom sitt uppförande nedsätter medlemskårens anseende, utesluts ur föreningen av styrelsen.
7. Styrelsen är skyldig att ur medlemskapet utesluta person som utan att förete giltiga skäl lämnat mer än sex ( 6 ) månaders medlemsavgifter obetalda.

5§ Villkor för återinträde som medlem.

Medlem, som uteslutits ur föreningen på grund av disciplinera orsaker eller på grund av obetalda medlemsavgifter, kan på anhållan vinna nytt medlemskap om styrelsen finner det lämpligt och att villkoren i förbundets stadgar uppfylls. 

6§ Medlemsavgifter.

1. Medlem och passivmedlem bör till förbundet årligen erlägga den avgift som ordinarie förbundskongressen fastställt som förbunds- och föreningsavgift.
2. Föreningen har rätt att såsom tilläggsavgift för täckande av kostnaderna uppbära det belopp som fastställts av föreningens årsmöte.
3. Medlem har rätt att flytta från en medlemsförening till en annan från början av en kalendermånad efter att först ha meddelat båda föreningarna om förflyttningen samt till sitt lönekontor numret på den nya föreningen för uppbärande av medlemsavgiften.

7§ Befrielse från medlemsavgiften.

För föreningsmedlem kan förbundsstyrelsen bevilja förbundsavgiftsbefrielse och bör föreningen på motsvarande sätt befria medlem från att erlägga föreningsavgifter, då någon av följande förutsättningar finns:
1. Medlem, som studerar vid teknisk läroinrättning, är befriad från medlemsavgifter under sin egentliga studietid.
2. När medlem för förbundsstyrelsen företett sitt pensions-, arbetsoförmögenhets- eller arbetspensionsutlåtande, befrias personen från medlemsavgifter. På basen av arbetsoförmögenhets pensionsbeslutet beviljas av avgiftsbefrielse för lika lång tid som arbetsoförmögenhetspensionen beviljats. Om en pensionerad medlem tar emot en maskinmästarbefattning eller motsvarande, blir han åter skyldig att betala medlemsavgifter.
3. Vid långvarig sjukdom kan på anhållan beviljas avgiftsbefrielse genom beslut av förbundsstyrelsen.
4. Uppnådda medlemsrättigheter bibehålles.

8§ Utträde ur föreningen.

Medlem, som önskar utträde ur föreningen, må därom skriftligen meddela till styrelsen eller dess ordförande eller till föreningens mötesprotokoll. Medlemskapet upphör vid utgången av den kalendermånad då medlem vill att det skall upphöra. Medlemsavgiften bör erläggas till dato för utträdet.
 
9§ Styrelsen.

1. Föreningens angelägenheter och tillgångar omhändertas av en styrelse, utsedd på valmötet i december bland föreningens medlemmar och vilken består av föreningens ordförande som ordförande samt sex ( 6 ) ordinarie ledamöter och sex ( 6 ) personliga suppleanter.
2. Styrelsen väljs för två ( 2 ) kalenderår. Av de ordinarie ledamöterna avgår efter det första året hälften genom lottning.
3. Ordförande samt suppleanterna väljs för ett ( 1 ) år i gången.
4. Styrelsen utser bland sig viceordförande, sekreterare och kassör. De två sistnämnda kan utses även bland styrelsen utomstående föreningsmedlemmar.
5. Styrelsen är beslutför om ordförande eller viceordförande och minst fyra ( 4 ) ledamöter är närvarande och alla omfattar beslut enhälligt.

10§ Styrelsens åligganden.

1. Styrelsen åligger att omsorgsfullt sköta om föreningens egendom och med fullgod säkerhet och på förmånligt sätt förvalta tillgångarna samt på sina möten behandla kassörens för varje år uppgjorda översikt av föreningens egendom och tillgångar samt den ekonomiska ställningen.
2. Styrelsen är ansvarig för skötseln av föreningens egendom och tillgångar. Dock är styrelseledamot, som i protokollet reserverat sig mot fattat beslut, fri från ansvar angående beslut.
3. Styrelsen sammanträder på ordförandens eller om han är förhindrad, på viceordförandens kallelse, och bör sammankallas om två styrelseledamöter anser det nödvändigt.
4. Styrelsen sammankallar föreningens medlemmar till möten då så erfordras, under vintermånaderna minst en gång per månad.
5. Styrelsen åligger att förbereda de på mötet förekommande frågorna och föredraga dem jämte sitt eget utlåtande för mötet samt föra medlemsförteckning.
6. Föreningens möte kan utesluta styrelseledamot som utan giltig orsak varit frånvarande från tre ( 3 ) på varandra följande styrelsemöten. I hans ställe inträder personliga suppleanten.
7. Alla frågor avgörs genom enkel röstmajoritet. Då rösterna faller lika avgör ordförandens röst.

11§ Funktionärernas uppgifter.

1. Ordföranden leder förhandlingarna vid föreningens och styrelsens möten, med undantag av föreningens årsmöte, övervakar att stadgarna efterföljs och besluten verkställs samt att föreningens funktionärer utför sina åligganden.
2. Viceordföranden handhar ordförandens åligganden vid förfall av denne.
3. Sekreteraren åligger att föra noggrant och neutralt protokoll över föreningens och styrelsens möten, handhava föreningens korrespondens, expediera möteskallelser i enlighet med styrelsens bestämmelser och uppgöra årsberättelse för det gångna året.
4. Kassören för bok över föreningens inkomster och utgifter, uppbär och kvitterar alla inkomster, övervakar inbetalningen av medlemsavgifter, förelägger årligen för styrelsen räkenskaperna för granskning samt avslutar räkenskaperna per kalenderår och överlämnar dem till styrelsen.

12§ Revision.

1. Revisionerna är skyldiga att granska föreningens räkenskaper och tillgångar minst en gång i året, uppgöra en skriftlig revisionsberättelse över skötseln av föreningens tillhörigheter och tillgångar samt göra förslag om beviljande av ansvarsfrihet för de ansvariga för deras kalenderår.
2. Det gångna kalenderårets räkenskaper bör vara redo för revisorerna senast två veckor före mötet och ha dem granskade och försedda med utlåtande till föreningens styrelse senast till årsmöte i mars.
3. Revisorerna äga rätt att när som helst under räkenskapsåret granska föreningens bokföring och skötseln av egendomen. Om skäl till anmärkning föreligger, bör revisorerna skriftligen anmäla därom till föreningens styrelse.

13§ Teckning av föreningens namn.


Föreningens namn tecknas av ordföranden, viceordföranden och sekreteraren, alltid två tillsammans.
 

14§ Årsmötet.

I mars sammanträder föreningen till årsmöte, varvid följande frågor behandlas:
1. Väljs ordförande och sekreterare för årsmötet samt två ( 2 ) protokolljusterare.
2. Uppläses verksamhets- och räkenskapsberättelsen för det gångna året.
3. Uppläses revisionsberättelsen.
4. Beslut om beviljandet av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga för det gångna verksamhetsåret.
5. Bestämmes tilläggsavgiftens storlek.
6. Behandlas övriga eventuellt förekommande ärenden.

Kallelse till ordinarie- samt övriga föreningsmöten meddelas medlemmarna minst åtta ( 8 ) dagar före mötet genom tidningsannons. Föreningens ordinarie möte kan dock besluta om möteskallelse dessutom bör tillställas medlemmarna på annat sätt. I möteskallelsen bör iakttagas bestämmelserna i föreningslagens 24 §. 
 

15§ Valmöte.

I december försiggår valmöte, varvid följande frågor behandlas:

1. Fastställa funktionärernas arvoden.
2. Det av styrelsen uppgjorda budgetförslaget för följande år.
3. Välja ordförande för föreningen bland medlemmarna.
4. Väljs styrelsemedlemmar på av 9 § förutsatt sätt.
5. Väljs två ( 2 ) revisorer och för dessa två ( 2 ) suppleanter för följande kalenderår.
6. Väljs övriga behövliga funktionärer och bestyrelser.
7. Året innan förbundsmötesåret väljes föreningens förbundsstyrelsekandidater i enlighet med förbundets stadgar.
8. Behandla övriga förekommande ärenden.

De räkenskapsskyldiga får icke deltaga i val av revisorer, ej heller uppställa revisorkandidater.
Valen försiggår med slutna sedlar om två medlemmar så fordrar. 

16§ Månadsmöten.

Föreningen sammanträder under vintermånaderna minst en ( 1 ) gång i månaden. Extra möten hålles vid behov.
Förslag för behandling av mötet kan varje medlem framställa till styrelsen eller föreningens möte. Styrelsen bör förbereda dem och jämte sitt utlåtande föredraga dem på följande möte.
Om förslaget är av brådskande natur, kan det på mötets beslut genast tagas till behandling och beslut, ifall frågan inte är av sådant slag att den bör omnämnas i möteskallelsen. Förslaget bör framställas skriftligt om mötet så fordrar.
Beslut vid föreningens möten fattas med enkel majoritet, utom i de fall, där stadgarna bestämmer annorlunda. Vid lika rösttal vinner den åsikt som omfattas av ordföranden. Om ordföranden inte vill avgöra frågan, företages röstning med slutna sedlar. Vid lika rösttal avgör åt sidan satt röstsedel.
  
17§ Sektioner.

Inom föreningen kan bildas osjälvständiga sektioner för yrkesutbildning m.m. Sektionerna övervakas av styrelsen som även godkänner dessa stadgar i sådan form, att de inte strider mot föreningens stadgar.
  
18§ Ändring av stadgarna.

Frågan om ändring av stadgarna kan upptagas till behandling endast på årsmötet och bör därom speciellt påpekas i möteskallelsen. För avgörande av frågan fordras minst ¾ majoritet av de angivna rösterna. Ändringarna bör underställas förbundsstyrelsens godkännande.
 
19§ Föreningens upplösning.

Förslaget om föreningens upplösning bör behandlas på två möten, vilkas mellantid bör vara minst tre ( 3 ) månader och bör därom meddelas i möteskallelsen. Innan frågan avgörs, bör utlåtande anskaffas av förbundets styrelse. Beslut om upplösning verkställs endast i det fall att minst ¾ av de angivna rösterna godkänner detsamma.
I det fall att föreningen upplöses, bör samtidigt fattas beslut att föreningens kvarvarande medel och egendom överlåtes till sådant syfte som tjänar föreningens ändamål.
  

20§ I övrigt gäller föreningslagens bestämmelser i de fall om vilka i dessa stadgar inte bestäms.
 
21§ Dessa stadgar träda i kraft så snart de blivit införda i föreningsregistret.

Kontaktuppgifter

Ålands Energi och Sjöfartstekniska förening r.f
C/o Ordf. Hans Palin
Ljungvägen 4
AX-22100 Mariehamn
E-mail: ordforande.aesf@aland.net
Tel. +358 018 21134

Kalender
Aktuellt